Kastanjeplatsen, Enskede

Bostäder

  • Sockenplan
  • Markanvisning för bostäder
  • 2021, Mührer Folkar arkitekter
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • BTA: ca 4900 m2

Sockenplan kompletteras med tre bostadshus med verksamheter i gatuplan. Byggnaderna fungerar som bullerskärm mot tunnelbana och trafik från Enskedevägen och tillskapar ett omgärdat torg. Torget domineras av den pampiga kastanjen.

Två av byggnaderna placeras på ömse sidor om tunnelbanebron där det idag är parkeringsplatser. Ytan under bron omvandlas till en urban park, ”Brotorget”. Planteringar för dagvattenhantering och vattenytor skapar ett spännande rum i mötet mellan det urbana höga brotaket, grönskan och vattenspeglarna som reflekteras i brotaket. Även belysning integreras i gestaltningen av rummet under bron. Ett medvetet
belysningskoncept tas fram för en upplevd trygg miljö under bron.

En tredje byggnad möter Enskedevägen. Byggnaderna har uppglasade fasader i gatuplan och fylls med verksamheter och service som stärker Sockenplan som lokalt centrum. Genomgående entréer kopplar gaturum och torg. De nya byggnaderna är placerade för att släppa in sol på torget från sydväst. Torget ges en karaktär av grönskande stadstorg passande för rekreation, uteserveringar och torghandel.
Så mycket som möjligt bevaras av träd och buskar, och kompletteras med nya planteringar och träd.