Bostäder och centrumbebyggelse i Älvsjö, Stockholm

Bostäder

  • Älvsjö
  • Nybyggnad
  • 2021, Mührer Folkar arkitekter
  • Hemsö Fastighets AB
  • BTA: ca 3000 m2

Förslagets syfte är att tillskapa ca 24 bostäder plus verksamhetslokaler på gatuplan.

Vi har tagit fram idéskisser för stadsutvecklingsprojekt med kompletterande bebyggelse på Hemsös fastighet i Älvsjö. Projektet tar sin utgångspunkt i områdets nuvarande karaktär och kvaliteter. Kvarteret föreslås bli ett uppbrutet och småskaligt kvarter med nya byggnader som har lokaler i bottenvåningen och ska stärka karaktären som stadsgata och det lokala centrumet som målpunkt.
Gaturummet karaktäriseras idag av anslutande naturmark och grön förmark framför husen. Även de nya bostadshusen får en grön inramning med häckar, träd och planteringar.

https://vaxer.stockholm/projekt/liseberg/seniorbostader-i-liseberg/